Kadett max

manhattan

For å begrense tyverier mellom de tre forskjellige krigsskolene ble Kadett Max opprettet. Dette troféet er det eneste krigsskolene har lov til å erobre fra hverandre. Det ligger mye prestisje i å være i besittelse av Kadett Max.

291085 72XXX ⎜ Fenrik ⎜ Ugift 

Se statuttene for hvordan erverve Max.

Statutter

Godkjent av NKF 26.01.01. Endret av NKF 26. august 2017.

1.

Kadett Max er det eneste trofeet som kan erverves fra krigsskolene.

2.

Kadett Max kan kun erverves av kadetter fra en av de norske krigsskolene. Ved ervervelse skal presidentskapet i de andre kadettsamfunnene varsles snarest.

3.

Under NAKA skal kadett Max ha sin utgangsstilling i baren hos arrangørskolen, ellers i forhåndsavtalt område hos den skolen som har ervervet Max i henhold til nedennevnte statutter.

4.

Ved hvert NAKA skal det være en konkurranse hvor kadett Max er premien. Konkurransens innhold blir bestemt av NKF.

5.

Kadett Max kan ikke erverves med vold.

6.

Kadett Max skal ikke boltes eller låses inne.

7.

Kadett Max skal alltid oppbevares på militært område og se dagslys.

8.

Dersom det blir observert at kadett Max fjernes, skal han straks tilbake til utgangsposisjon.

8.

Observasjonen må påpekes umiddelbart.

9.

Brudd på forannevnte punkter medfører at kadett Max gis tilbake til den skole som sist ervervet ham i henhold til statuttene.

10.

Tvilstilfelle avgjøres av NKF.

11.

Den skole som har med seg kadett Max etter endt NAKA skal vurdere restaurering av kadett Max. Prisen for restaureringen deles mellom skolene.

12.

Kadettsamfunnene skal gi melding til de andre kadettsamfunnene dersom kadett Max stjeles, er til restaurering eller til er på annen ekstraordinær tjeneste som tilsier at han ikke oppbevares i henhold til statuttene.